Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου  και του ατόμου που απευθύνεται σ’ αυτόν, παρέχοντας ένα σταθερό πλαίσιο υποστήριξης και δίνοντάς του τη δυνατότητα  να διερευνήσει τα στοιχεία του εαυτού του. Ο γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν με σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, περισσότερο ικανοποιητική και ολοκληρωμένη ζωή, τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας. Η Συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση και λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως η βελτίωση των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων, η αυτοεκτίμηση, η διαχείριση συναισθημάτων, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων,  η αντιμετώπιση κρίσεων, η διαχείριση επαγγελματικών δυσκολιών, αλλά και θεμάτων όπως η προσωπική ανάπτυξη, η ανάπτυξη συνειδητοποίησης και αυτογνωσίας, η επεξεργασία εσωτερικών συγκρούσεων, κ.ά.